Preskočiť na obsah

Workshop Prevencia kybernásilia

Aj v online priestore potrebujeme bezpečie a rešpekt. Aby boli na internete mladí ľudia v bezpečí, venujeme sa na tomto workshope rozdielom medzi názorom a verbálnym násilím, ako ich identifikovať, ako násilné či nepríjemné situácie riešiť, aj ako takýmto situáciám predchádzať. 

Interaktívny workshop o prevencii kybernásilia a kyberšikany je vedený zážitkovou formou. Pracujeme s modelovými situáciami, ktoré predstavujú rôzne aktuálne podoby kybernásilia a obťažovania, s ktorými sa mládež na internete bežne – a žiaľ aj často – stretáva. Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým nástrojom na primárnu prevenciu týchto javov aj v online priestore, preto na našich workshopoch ukazujeme cestu, ako robiť informované a bezpečné rozhodnutia.

Počas workshopu majú žiaci a žiačky možnosť klásť otázky, zdieľať názory, otvorene komunikovať a v prípade potreby anonymne požiadať o pomoc. 

Máte o workshop pre triedu záujem alebo máte ďalšie otázky? Napíšte nám na [email protected] a dohodneme sa.

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitá sociálna náuka k rešpektu, zdraviu a bezpečiu. Je zároveň jednou z najúčinnejších prevencií sexuálneho násilia a obťažovania a ďalších negatívnych javov. Zahŕňa množstvo tém o vzťahoch, sexualite a emóciách. 

Naše workshopy prispôsobujeme veku a špecifikám daného kolektívu tak, aby mládež dostala správne informácie včas – upozorňujeme na rešpekt, potrebu súhlasu, sebahodnotu, ale aj na nebezpečie tlaku okolia či na prevenciu pred sexuálnym násilím a obťažovaním v  kyberpriestore. Spoločne tiež rozpoznávame formy vzájomnej pomoci a podpory. 

NAČO JE DOBRÁ VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA?

  • aby mladí ľudia dokázali robiť informované, zdravé, zodpovedné a rešpektujúce rozhodnutia týkajúce sa vzťahov, sexuality, aj emocionálneho a fyzického zdravia
  • štúdie vo viacerých európskych krajinách ukázali, že zavedenie programov vzdelávania o sexualite viedlo napríklad k zníženiu počtu tehotenstiev a interrupcií u mladistvých, k poklesu sexuálne prenosných infekcií u mladých ľudí vo veku 15–24 rokov, k poklesu výskytu sexuálneho zneužívania a k ďalším pozitívam

AKO TO ROBÍME

Workshopy sú vedené dvoma lektorkami zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Najdôležitejšie piliere našich workshopov sú veková vhodnosť, inklúzia, bezpečie a lektorská profesionalita. Základom je bezpečné prostredie a rešpektujúci priestor na diskusiu, otvorené zdieľanie názorov (tzv. think – pair – share) či aplikovanie riešení na modelové situácie z oblasti vzťahov.

Opierame sa o pravidlá dohodnuté v skupine – na prvom mieste je dobrovoľnosť, ktorá je prítomná počas celého workshopu. Kapacita je z dôvodu individuálneho prístupu obmedzená na max. 30 žiakov/žiačok. Trvanie workshopu sú 3 vyučovanie hodiny. 

ONLINE? OFFLINE?

Workshop ponúkame v prezenčnej podobe, aj v online podobe počas dištančného vyučovania. 

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Naše workshopy sú aktuálne dostupné pre žiacke kolektívy na druhom stupni ZŠ a stredoškolské kolektívy (13-18 rokov). Ak si nie ste istý/á, nezáväzne nám napíšte na [email protected] a nájdeme spoločnú cestu.

CENA WORKSHOPU

Cena workshopu pre celý kolektív je 150 eur.

O workshop môžete požiadať ako učiteľ/ka, rodič, riaditeľ/ka či iný zamestnanec/zamestnankyňa v škole. Ak si žiak/žiačka a s triedou by ste takýto workshop fakt chceli, dajte o nás vedieť triednej/triednemu a ozvite sa nám. 

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Napíšte nám na [email protected].